Sahypaňyzy mahabatlandyrmak üçin baglanyşyklary nädip ulanmalydygy barada Semalt maslahaty


Mazmuny

 1. Giriş
 2. Sahypaňyzy nädip mahabatlandyrmaly
  1. Sahypadaky SEO-a üns beriň
  2. Uzyn guýrukly açar sözler
  3. Düzedip bolmajak sözbaşy ýazyň
  4. Mazmunyňyzy içerde baglanyşdyryň
  5. E-poçta marketingini ýatdan çykarmaň
  6. Sosial boluň
  7. Myhman blog ýazmak we başgalaryňyzy sahypaňyzdaky ýazgylara çagyrmak
  8. Wideo mazmuny strategiýaňyza goşuň
  9. Sahypaňyzyň jogap berýändigine göz ýetiriň
  10. Tomaşaçylaryňyzyň arasynda güýçli jemgyýet guruň
 3. Netije

1. Tanyşdyryş

Marketolog, onlaýn dükanyň eýesi, SEO dolandyryjysy, blogger ýa-da onlaýn sahna bilen baglanyşykly başga bir rol oýnaýjy hökmünde. Iň gyzykly pikirleriňiziň biri, web sahypalaryňyza has köp traffigi nädip çekip boljakdygyna şek ýok. Gözleg netijeleriniň sahypalarynda ýokary orny eýelemek, uly traffik gazanmak we göze görnüp duran satuw etmek islegleriň sanawynda ilkinji nokatlar bolar.

Dogrusy, biz muňa düşünýäris we şonuň üçin size baglanyşyklaryňyzyň has köp basylmagyny we web sahypaňyzyň hemişe islän traffigiň ösüşini gazanyp boljak 19 synagdan geçen we ygtybarly ýoly size hödürlemegi makul bildik. Hawa, web sahypaňyzda uly traffik gazanmagyň ýoly ýalňyz we garaňky bolup görünmegi mümkin, ýöne bu mümkin. Ine, nähili.

2. Web sahypaňyzy nädip mahabatlandyrmaly

I. Sahypadaky SEO-a üns beriň

SEO öldi öýdýärsiňizmi? , Ok, beýle däl. Siz muny dogry ýol bilen etmediňiz. Mazmunyňyzy optimizirlemäge synanyşyň we gözleg motory algoritmlerini ulanyjylara hödürlemeli köp zadyňyzy görmek üçin gözleg motorlary boluň. Onlyöne diňe algoritmler üçin ýazmaň, aslynda ulanyjylaryňyz üçin ýazyň. Mazmunyňyzy tebigy we gymmatly ýaly ediň.

Şeýle hem, özüňize soraň, alt alt tekstinden, arka baglanyşyklardan, içerki baglanyşyklardan, metadatalardan, açar sözlerden we halanýanlardan has köp peýdalanýarsyňyzmy? Netijäni görmek üçin SEO ýaşlary almaly däl. Hawa, birneme wagt gerek, ýöne hakykatdanam dogry ýerine ýetirýän bolsaňyz, organiki traffigiňyzyň birneme ýokarlanmagyna üns bermeli. Şeýle etmeýän bolsaňyz, sahypadaky SEO-a optimal üns bermeýändigiňize ynanýarsyňyz.


II. Uzyn guýrukly açar sözler

Biziň hemmämiz uzyn guýrukly açar sözler hakda gürleşýäris, ýöne hakykatdanam ulanýarsyňyzmy? Uzyn guýrukly açar sözler, esasanam ýokary niýetli sözler hakyky gyzgynlykdyr, sebäbi olar göze görnüp duran traffige - satyn almaga taýyn myhmanlary öz içine alýan traffige öwrülýär. Hawa, uzyn guýrukly açar sözler uly traffik getirip bilmez, ýöne wepaly müşderilere ýa-da yzygiderli diňleýjiňize öwrülip bilýän dogry traffigi getirýär.

Şeýlelik bilen, entek uzyn guýrukly açar sözleri nyşana alyp başlamaly däl bolsaňyz, indi başlamagyň wagty geldi. Bilýäňmi näme? Uzyn guýrukly açar sözler, umumy aýlyk gözlegleriň ep-esli bölegini düzýär diýilýär. Bu, tölegli ýa-da organiki gözlegiňiz üçin olary nyşana almadyk bolsaňyz, ýitirýändigiňizi aňladýar.

III. Düzedip bolmajak sözbaşy ýazyň

Gowy bezelen nahary görüp, ýakymly ys bilen nädip tüýkürip başlajakdygyňyzy bilýärsiňizmi? Hawa, öňüni alyp bolmajak sözbaşylaryň işleýşi ýaly. Mazmunyňyz näçe ajaýyp we giňişleýin bolsa-da, ony okamagy dowam etdirmezden ozal adamlary basmaly. Garaz, sözbaşyňyz munuň açarydyr.

Sözbaşylar mazmunyňyzyň iň möhüm taraplaryndan biridir, sebäbi mazmunyňyz olar bolmasa okalmaz. Şeýlelik bilen, potensial diňleýjileri okamagy dowam etdirmek üçin ýeterlik derejede özüne çekiji we özüne çekiji sözbaşy döretmek sungatyny özleşdirmäge synanyşyň. Çekmekden gaça durmagy ýatdan çykarmaň, sebäbi olar web sahypaňyzyň dykyzlygyny ýokarlandyrmagyň ygtybarly usulydyr. Näme üçin? Adamlar "Clickbait" sözbaşylaryny ýigrenýärler we sözbaşynyň çeňňekden başga zat däldigine düşünen badyna web sahypaňyzdan çykarlar.

IV. Mazmunyňyzy içerde baglanyşdyryň

Hawa, ýokary derejeli web sahypalarynyň arka baglanyşyklary hakykatdanam gaty gowy. Allyöne deň derejede möhüm, ýöne ýygy-ýygydan ýatdan çykarylýan zady bilýärsiňizmi? Mazmuny içerde baglanyşdyrýar. Blogçylaryň we SEO dolandyryjylarynyň köpüsi, ýokary ygtyýarly web sahypalaryndan baglanyşyklary kowalamak üçin köp wagt sarp edýärler, içerki baglanyşyklary ulanmagy ýatdan çykarýarlar.

Iň köp bilmeýän zadyňyz, baglanyşyk profiliňiziň berkligi içerki baglanyşyk gurluşyňyza hem täsir edip biler. Ine näme etmeli. Içerki mazmunyňyzy biri-birine baglamaga synanyşyň. Hususan-da, pes çekiş mazmunyňyzy eýýäm uly traffik gazanan mazmunyňyz bilen baglanyşdyryň. Bu, umumy web mazmunyňyza ähli taraplaýyn traffigi döretmäge kömek eder. Diňe biri-birine bagly bolanlary baglanyşdyrmagy ýatdan çykarmaň.

V. E-poçta marketingini ýatdan çykarmaň.

Içerki baglanyşyk ýaly, köp adam e-poçta marketing ýaly köne mekdep marketing usullaryny ýatdan çykarýandyklaryny dürli usullar arkaly traffik döretmäge gönükdirýärler. Bilmeýän zady, e-poçta marketinginiň ertirem aktual bolmagynda galýar. E-poçta arkaly güýçli jemgyýet gurup bilýän bolsaňyz, traffigiňizi artdyryp biljekdigine haýran galarsyňyz.

Şeýle-de bolsa, hemme zady ortaça etmegi ýatdan çykarmaň. Adamlar güýçli däl birnäçe e-poçta almagy halamaýarlar. Şeýlelik bilen, e-poçtaňyzy maksatly diňleýjilere laýyk düzmek we olara garşy durup bilmejek teklipleri ibermek. Tizara, işiňiziň gülläp ösýändigini görersiňiz.

VI. Sosial boluň

Ajaýyp mazmun öndürmek ýeterlik däl. Elbetde, adamlaryň muny görmegini isleýärsiňiz. Adamlary görmek üçin bir ýol, mazmunyňyzy sosial mediýa işjeň ýerleşdirmekdir. Ilki bilen sosial media hasaplaryňyz arkaly diňleýjileriňizi gurmakdan başlamaly bolarsyňyz.

Sosial media hasaplaryňyzy gurup we ep-esli yzarlaýjy gazansoň, web mazmunyňyzy sosial mediýa ýerleşdirip bilersiňiz. Bu sahypaňyza traffigi çekmegiň ajaýyp usulydyr. Ilki bilen gönüden-göni yzarlaýanlar mazmunyňyzy okap bilerler. Mundan başga-da, mazmuny yzarlaýjylary bilen paýlaşyp bilerler we şeýlelik bilen mazmunyňyzy giňelderler.Web mazmunyňyzy sosial mediýada ýerleşdirmekden başga-da, adamlary gyzyklandyrmak üçin onlaýn işjeň gatnaşmaly. Dowam edýänleriň ýazgylary ýaly, teswirlerine jogap beriň, hastaglara goşulyň we elbetde, size iberilen soraglaryň göni habarlaryna jogap bermegi ýatdan çykarmaň. Tomaşaçylaryňyza galjakdygyňyzy görkeziň we olary öz markaňyza wepaly edip bilersiňiz.

VII. Myhman blog ýazmak we başgalaryňyzy sahypaňyzdaky ýazgylara çagyrmak

Käbirleri hakyky myhman blogy öldi diýýärler, ýöne ýok, beýle däl. Abraýly web sahypalarynda myhman ýerleşdirmek (hakyky myhman goýmak) web sahypaňyzyň traffigini ep-esli artdyryp, markaňyzy gurmaga kömek edip biler. Mesele, myhmanlaryň şu günler ýerleşdirmegi dogry/hakyky däl. Adamlar indi muny ýerine ýetirmek üçin arzan hilelere ýüz tutýarlar, ýöne nämäni çaklaýarlar? Google-yň olary ýok etmek we jezalandyrmak usuly bar. Şeýlelik bilen, abraýly sahypa bilen myhman ýerleşdirmek we web mazmunyňyzy şol myhman ýazgylary bilen baglanyşdyrmak üçin wagtyňyzy, pikirleriňizi we güýjüňizi çyn ýürekden goýup bilseňiz, web sahypaňyzyň traffigi ýokarlanar we markaňyz has köpçülige ýetiriler.

Mundan başga-da, beýleki ýokary derejeli abraýly saýtlarda myhman bolşuňyz ýaly, başgalary hem web sahypaňyza myhman ýazmaga höweslendirmeli. Olaryň diňleýjileri mazmunyňyzy okap bilerler we munuň manysyny bilýärsiňizmi? Ulag gatnawy! Duýduryş beriň. Pes hilli, göçürilen ýa-da spamly mazmun sahypaňyza gaty zyýanly bolar, sebäbi Google olary jezalandyrýar. Şonuň üçin diňe web mazmunyňyzyň hiline we işleýşine goşant goşup biljek myhman ýazgylaryna rugsat beriň.

VIII. Wideo mazmuny strategiýaňyza goşuň

Tekst esasly mazmun internetiň hamyry bolar, emma wideo esasly mazmunyň ajaýyp gymmatlydygyna şek ýok. Maňa ynanmaýarsyňmy? YouTube, Tiktok, Vimeo we şuňa meňzeşlere göz aýlaň. Olaryň hemmesi rezonans döredýär, şonuň üçin tomaşaçylardan başlarys, sebäbi olar gyzykly wizual üpjün edýär. Şeýlelik bilen, tekst mazmunyny näçe göz öňünde tutsaňyzam, wideo mazmunyny synagdan geçiriň.

Wideo mazmuny täze gelýänleri çekmäge we yzygiderli saklamaga kömek eder, şol bir wagtyň özünde paýlaşýan maglumatlaryňyzy has özüne çekiji we özüne çekiji eder. Soňky statistika adamlaryň diňe wideo mazmunyny tekst mazmunyndan has ileri tutman, eýsem wideo mazmunynyň maglumatlaryň saklanmagyny hem köpeldýändigini görkezýär. Şeýlelik bilen, entek wideo marketing bilen başlamaly däl bolsaňyz, indi muny etmegiň wagty geldi.

IX. Sahypaňyzyň jogap berýändigine göz ýetiriň

Iş stollarynyň internete girmek üçin ýeke-täk gidýän günleri gutardy. Indi, kompýuterlerden has köp adam mobil arkaly internete girýär. Näme üçin? Jübi telefonlary elmydama amatly. Adamlaryň köpüsiniň öz telefonlary arkaly internete girýändigini göz öňünde tutup, diňe mobil telefonlarynda jogap bermeýän web sahypasyna eýe bolup bilmersiňiz. Telefon ulanyjylarynyň biderek wagtlaryny sarp etmeýärler we web sahypasyna girmäge synanyşanlarynda web sahypasynyň ýüklenmegine köp wagt gerekdigini ýa-da ýalpyldawukdygyny derrew görýärler, şeýle sahypalardan çalt çykýarlar.Munuň manysyny bilýärsiňizmi? Dynç alyş derejäňiz ýokarlanar we netijede Google web sahypaňyzy halamaz. Munuň sebäbi, Google algoritmleriniň köpüsiniň gözleýän bahasyny teklip etmese, köp adamyň diňe bir sahypadan çykýandygyny çaklaýar.

Sahypaňyzy dürli enjamlarda täsirli we elýeterli etmäge synanyşyň. Şeýle hem, ulanyjynyň tejribesini ýokarlandyrmak üçin web sahypaňyzyň ähli taraplarynyň tehniki taýdan optimallaşdyrylandygyna göz ýetiriň.

X. Tomaşaçylaryňyzyň arasynda güýçli jemgyýet guruň

Internetdäki iň gowy web sahypalaryny bilýärsiňizmi? Aýlyk traffigi iň ýokary bolanlar hökman däl; tersine, iň özüne çekiji diňleýjilerdir. Tomaşaçylary çekmek wepaly, şonuň üçin traffigiň gelmegine kömek edýär. Şeýle hem, halaýan mazmunyny beýlekiler bilen paýlaşýarlar, ýagny wagtal-wagtal sahypa täze girýänleri hem özüne çekýärler. Bu hemmeleriň isleýän zady dälmi? Berk we wepaly jemgyýet bolmak.

Garaz, özüne çekiji tomaşaçylar diňe asmandan düşenok. Adatça gurulýar. Göwnüňize degip, gelýänler/diňleýjiler bilen güýçli jemgyýet gurmaly. Girýänleri ýazgylaryňyzdaky teswirlere mejbur etjek gyzykly mazmun ibermäge synanyşyň. Girýänler sahypaňyza teswir ýa-da sorag goýsa, olara jogap beriň; şol jogaplaryň üsti bilen gepleşikler guruň. Söhbetdeşligi dowam etdirmek üçin her kimiň özüni howpsuz we ygtybarly duýmagyny üpjün etmek üçin jemgyýetiňizi dogry dolandyrmagy ýatdan çykarmaň.Netije

Şol ýerde-de bar - web sahypaňyzy tanatmak, uly traffik gazanmak we ajaýyp satuw etmek üçin 10 sany peýdaly maslahat. Mazmuny marketing we web sahypasyny mahabatlandyrmak üçin hakykatdanam jadyly formula ýok â € time wagt we güýji talap edýär, ýöne iň gowusyny goýsaňyz, netijeleri alarsyňyz. Bu mähirli bolsa, Semalt seni ýapdyň Web sahypaňyzy üýtgetmek we hiç wagt oňyn netijeleri görmäge kömek etmek üçin başarnyklary, tejribesi we tehniki bilimi bar.

mass gmail